Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy
Svět stínění, s.r.o.
Verze: 2 / 2019 / CZ

Úvodní ustanovení:

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) Svět stínění s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, (dále jen firma Svět stínění s.r.o.), IČ: 11690020 jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

2. Tyto Podmínky platí i v případě, že firma Svět stínění s.r.o. sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nekatalogové dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

I. Použité pojmy a termíny

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami vystaví firmě Svět stínění s.r.o. objednávku.
2. Plněním se rozumí zboží dodávané firmou Svět stínění s.r.o. v souladu s jejím předmětem podnikání.
3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny dle nabídek názvem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.
4. Nekatalogovým zbožím se rozumí zboží neuvedené v katalogu, které firma Svět stínění s.r.o. dodává podle zvláštních ustanovení těchto Podmínek.
5. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči firmou Svět stínění s.r.o. s cílem koupit od ní konkrétní zboží.
6. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

a. jméno a příjmení u fyzických osob, či obchodní firma kupujícího,
b. u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u
právnických osob sídlo kupujícího,
c. dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b.,
d. IČ a DIČ kupujícího, u fyzické osoby nepodnikatele datum narození
e. druh zboží a jeho množství,
f. výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly firmě Svět stínění s.r.o. předloženy dříve,
g. označení zboží podle položek v katalogu firmy Svět stínění s.r.o.

Doplňující údaje

h. bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,
i. telefonní číslo kupujícího, faxové číslo, e-mail Náležité objednávky jsou firmou Svět stínění s.r.o. zpracovávány po celý pracovní týden. Do 10:00 hodin každého pracovního dne vždy podle daného harmonogramu rozvozů. Objednávky přijaté po 10:00 hod. budou zpracovány a vystaveny k nejbližší expedici následujícího rozvozového dne dle harmonogramu rozvozů jednotlivých odběratelů a dle sortimentu. Firma Svět stínění s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je firma Svět stínění s.r.o. oprávněna plnění podle objednávky odmítnout. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním firmou Svět stínění s.r.o. v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána firmou Svět stínění s.r.o. jako formulář, ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři, který je přístupný v systému on line pro všechny zaregistrované obchodní partnery a na webových stránkách.

7. Dodávkou či splněním firmou Svět stínění s.r.o. (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem firmy Svět stínění s.r.o., který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. IV Podmínek.

10. Termín splatnosti je den, který určila firma Svět stínění s.r.o. a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet firmy Svět stínění s.r.o. nebo uhrazena firmě Svět stínění s.r.o. v hotovosti.

11. Pokud není firmou Svět stínění s.r.o. vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce firmy Svět stínění s.r.o., ve znění jeho doplňků (dále jen „Ceník“). Firma Svět stínění s.r.o. si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena zboží podle Ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost Ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle firmy Svět stínění s.r.o., pokud není firmou Svět stínění s.r.o. stanoveno něco jiného.

12. Backorder je náhradní řešení pro případ, že firma Svět stínění s.r.o. nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že firma Svět stínění s.r.o. po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Termín dodání je individuálně sjednán s objednatelem.

II. Doba trvání rámcové kupní smlouvy

1. Taková smlouva se obvykle uzavírá s obchodními partnery-kupujícími, kteří opakovaně objednávají zboží od prodávajícího. Uzavírá se na dobu určitou do konce kalendářního roku, v němž byla podepsána. Pokud po uplynutí této doby není uzavřena smlouva nová, prodávající kupujícímu předem písemně neoznámí, že trvá na ukončení smlouvy a zároveň kupující pokračuje v odběru zboží, prodlužuje se doba trvání smlouvy automaticky vždy o jeden rok.

III. Dodací podmínky

1. Předmětem koupě je zboží dodávané firmou Svět stínění s.r.o. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle katalogu, nabídky nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného firmou Svět stínění s.r.o. Firma Svět stínění s.r.o. se zavazuje poskytovat alespoň zveřejněním na své internetové stránce kupujícímu nové katalogy zboží.

2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, ve lhůtě dle katalogu či individuální dohody s odběratelem. Objednávka se činí písemnou formou, faxem, formou přenosu dat po síti INTERNET. V případě objednávky jinou než písemnou formou si firma Svět stínění s.r.o. vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou. Objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné formě.

3. Firma Svět stínění s.r.o. je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále tak může učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči firmě Svět stínění s.r.o. splatné ke dni vystavení objednávky.

4. Zboží objednané s termínem dodání dle pravidelných přepravních / rozvozových / dní firmy je vždy zproštěno dopravného. Dopravu zajišťuje firma Svět stínění s.r.o. Převzetí zboží kupující potvrdí zaměstnanci firmy Svět stínění s.r.o., případně pověřenému dopravci na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s podpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. V případě, že se jedná o zboží zasílané spediční firmou, je zákazníkovi připočítána cena doběrečného ve výši 130,- Kč bez DPH. V případě, že objednatel požaduje dodat zboží mimo pravidelné rozvozové dny a to dopravou dodavatele či jiné spediční služby, bude mu tato služba účtována v plné výši a objednatel je povinen ji zaplatit. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

5. Pokud kupující nesdělí firmě Svět stínění s.r.o. jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je sídlo/ bydliště kupujícího. V případě uvedení více adres firma Svět stínění s.r.o. může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat firmu Svět stínění s.r.o., o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje firmu Svět stínění s.r.o. jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list a faktura. Při fakturaci bude kopie potvrzeného dodacího listu připojena k faktuře.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena dodavatelem (prodávajícím) Ceníkem nebo individuálním stanovením cen pro jednotlivé odběratele a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupní cena zahrnuje veškeré výdaje firmy Svět stínění s.r.o. spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů,
cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání (není-li těmito Podmínkami stanoveno jinak), včetně ochrany zboží. Kupující je s Ceníkem seznámen.

2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od data vystavení faktury.

3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu i v případě, kdy řádně zhotovené zboží nebo jeho část kupující nepřevzal.

4. V případě prvních třech objednávek u nového zákazníka je vždy faktura splatná ihned při odběru zboží, pokud není stanoveno jinak.

5. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:
a. datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
b. datum splatnosti,
c. označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, zakázku
d. uvedení celkové ceny bez DPH,
e. DPH,
f. uvedení celkové částky k úhradě,
g. čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť,
h. zákaznické číslo, pokud je přiděleno,
i. číslo objednávky
j. identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ

6. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je společnost Svět stínění s.r.o. oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem firmy Svět stínění s.r.o. až d úplného uhrazení faktur(y). Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je firma Svět stínění s.r.o. oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy. Vrácení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu firmy Svět stínění s.r.o. nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

7. V případě další objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 5. již v prodlení se zaplacením kupní ceny, bude plnění této objednávky odloženo do doby plného uhrazení kupní ceny, případně všech kupních cen.

V. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem firmy Svět stínění s.r.o., který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Pro zveřejnění Reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejné ustanovení o zveřejnění těchto Podmínek.

2. Pokud není Ceníkem stanoveno něco jiného, firmy Svět stínění s.r.o. poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.

VI. Zvláštní ustanovení o nekatalogovém zboží a nekatalogových službách

1. Nekatalogové zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo kupní smlouvy.

2. Firma Svět stínění s.r.o. může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví firma Svět stínění s.r.o. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření rámcové kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane.

VII. Ostatní ustanovení

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za firmu Svět stínění s.r.o.. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce firmy Svět stínění s.r.o. nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

3. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv.

4. Kupující dává souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., za účelem vedení evidence zakázky, vedení účetnictví, zabezpečení výroby, montáže, fakturace, reklamací, servisu a poskytnutí záruky či pozáručního servisu a to na dobu nezbytnou k řádnému zajištění těchto činností a povinností v souladu s právními
předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje k řádnému technickému a organizačnímu zabezpečení ochrany osobních údajů.

5. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení konkursu, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

6. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.

7. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.

8. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto odstavci nebo porušení zde
uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

 

Neváhejte nás kontaktovat

Zjistěte si skvělé ceny
Nezávazná kalkulace zdarma

Naším světem je stínění a ochrana vašeho domova. Naše společnost byla založena za jediným účelem, a to chránit Vaše domovy před neúprosným slunečním svitem. Během let působení na trhu jsme získali zkušenosti, které nyní využíváme, abychom Vám zajistili nadstandardní služby v oblasti montáže, zaměření a poradenství s ideálním stíněním pro Váš domov.

Díky dlouhodobé spolupráci s předním českým výrobcem stínicí techniky, jsme Vám schopni poskytnou širokou nabídku sortimentu - venkovní žaluzie, venkovní rolety, markýzy, interiérové žaluzie, sítě proti hmyzu, textilní roletky a mnoho dalšího.


  • Zavolejte nám

    +420 733 690 033
  • E-mail

    info@svetstineni.cz

Nezávazná poptávka

Please confirm that you are not a script by entering the letters from the image.